Actualitat de l'Àrea de joventut

Convocatòria de subvencions per a Entitats 2016

Convocatòria de subvencions per a Entitats 2016
25/04/2016 11:36
S'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats en l'exercici 2016. El termini de presentació de sol·licitud comença el dia 9 de maig i finalitza el dia 28 de maig.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà aquest 2016 un màxim de 50.006.154 euros a la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions anuals a entitats.

Les sol·licituds es podran presentar del 9 al 28 de maig exclusivament a través del web de la Generalitat.

Les accions subvencionables per a l’any en curs i que, per tant, no inclouen partides plurianuals es divideixen en 10 línies:

Línia A: Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives (733.877 euros)
Línia B: Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social (214.250 euros)
Línia C: Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats (700.000 euros)
Línia D: Programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades. Programes de no discriminació (1.211.046 euros)
Línia E: Programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut (3.781.082 euros)
Línia F: Programes d’activitats i per a projectes de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat i programes de suport al lleure educatiu diari (1.618.348 euros)
Línia G: Programes de suport de serveis socials (4.982.163 euros)
Línia H: Programes de suport a les famílies (826.550 euros)
Línia I: Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc (3.485.747 euros)
Línia J: Programes de manteniment i establiment de serveis definits en l’actual Cartera de serveis socials: persones grans amb dependència o risc social, persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus de la SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social (32.453.088 euros)

La convocatòria s’adreça a les entitats que operen a Catalunya, legalment establertes i sense ànim de lucre. Els tipus de despeses subvencionables són les directes -com les retribucions del personal, despeses de manutenció, subministrament i serveis generals- i les indirectes, és a dir, aquelles que no puguin vincular-se directament amb el desenvolupament de les accions del projecte subvencionat però que són necessàries per a dur-lo a terme.

Més informació