Organització d'activitats de lleure i normativa aplicable

Amb l’arribada de les vacances escolars s’inicia la campanya d’activitats per a infants i joves. El Pla de l’Estany és una comarca amb una variada oferta d’activitats de lleure que es desenvolupen en el medi natural i també en multitud d’espais municipals o privats. Per aquesta raó, com anem fent cada any, us presentem un recull de documentació bàsica i recomanacions alhora d’organitzar una activitat de lleure amb menors de 18 anys.

 

 

 

 

 

Per organitzar un casal, colònia, campament, camp de treball o ruta cal complir amb la normativa existent, que trobaràs a:

  • Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
  • A l'apartat Anem preparats trobaràs un resum de totes les altres normatives aplicables a les activitats de lleure (acampades, prevenció d'incendis forestals, instal·lacions...), així com també un recull de consells, mesures pràctiques, telèfons i adreces útils.
  • Mesures relacionades amb Covid-19 i lleure.

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en Joventut (article 142 de l’Estatut d’Autonomia).

Correspon a les comarques l’assistència i cooperació als municipis i la realització d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal, l’assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals.

Així mateix, les comarques exerceixen, entre d’altres, les competències que els delega l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els principis de més proximitat als ciutadans, participació i eficàcia en la prestació de serveis i atenent sempre els interessos propis dels ens locals. En aquest sentit, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i mitjançant el Decret 187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la Generalitat va delegar als consells comarcals les competències d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils. Aquesta delegació es va fer materialment efectiva el 1994 quan es va establir un marc, des d’aleshores, continuat de relacions en matèria de joventut i educació en el lleure entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Joventut, i els consells comarcals, en base a la signatura dels corresponents convenis de delegació de competències amb tots i cadascun d’ells.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Joventut, fa efectiva mitjançant aquest conveni, la delegació a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils competència de la Generalitat, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i el Decret 187/1993, de 27 de juliol. Aquestes potestats suposen autoritzar, inspeccionar i sancionar, d’acord amb el que estableix la normativa, les cases de colònies, albergs de joventut, granges escoles o aules de natura, campaments juvenils i en general qualsevol instal·lació juvenil, emplaçades dins el terme dels municipis compresos en la demarcació comarcal corresponent.

En aquest conveni hi figura l’acord pel que fa al seguiment del compliment de la normativa sobre educació en el lleure en l’àmbit territorial del Consell Comarcal.