Àrea de joventut del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

La joventut és un col·lectiu que mereix especial atenció per part de les administracions públiques atès el seu caràcter estratègic en el desenvolupament de la societat. Els joves d’avui seran els adults de demà i, per tant, les condicions d’accés dels i les joves a la vida adulta determinaran en bona part les característiques i les necessitats futures de la societat.

El Pla de l’Estany presenta la peculiaritat de ser una comarca de dimensions reduïdes, formada per onze municipis dels quals la majoria tenen una població inferior als dos mil habitants. Tradicionalment aquests municipis han reivindicat un major suport de les institucions i de les administracions catalanes pel desenvolupament econòmic, social i juvenil ja que no disposen dels recursos humans i econòmics suficients per fer front a les demandes i necessitats dels seus habitants.

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany considera un objectiu prioritari el desenvolupament i la dinamització dels municipis rurals de la comarca. Per aquest motiu porta a terme accions que impliquen la implementació en aquests contextos de projectes tècnics qualificats que es recolzen tant amb els recursos propis dels municipis com amb els que proporciona el Consell Comarcal.

Des de l’àrea de joventut s'impulsen polítiques de joventut properes als reptes proposats pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i que tenen interès per treballar de forma mancomunada i transversal, amb el suport dels diferents ajuntaments i del conjunt d'institucions, professionals i agents que interactuen amb el col·lectiu juvenil en el territori i amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut. Tots ells parteixen de l'objectiu comú de desenvolupar polítiques realistes, eficients i eficaces a la comarca.

També es pretén aportar coherència i proximitat en el treball en joves, i coordinar les accions que s'hi dirigeixen per tal d'afavorir unes condicions idònies que permetin la participació activa de les persones joves i, alhora, el seu desenvolupament personal i autònom.

Així mateix, correspon a les comarques l’assistència i cooperació als municipis i la realització d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal, assegurant l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals. Aquestes exerceixen, entre d’altres, les competències que els delega l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els principis de més proximitat als ciutadans, participació i eficàcia en la prestació de serveis i atenent sempre els interessos propis dels ens locals. En aquest sentit, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i mitjançant el Decret 187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la Generalitat va delegar als consells comarcals les competències d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils. Aquesta delegació es va fer materialment efectiva el 1994 quan es va establir un marc, des d’aleshores, continuat de relacions en matèria de joventut i educació en el lleure entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Joventut, i els consells comarcals, en base a la signatura dels corresponents convenis de delegació de competències amb tots i cadascun d’ells.